Laatst bijgewerkt: augustus 2020

Gebruikersovereenkomst

Over Smartschool

Deze overeenkomst (“Gebruikersovereenkomst”) wordt gesloten voor het gebruik van Smartschool tussen

1) de Gebruiker; en

2) Smartbit CommV, Hoogstraat 13, 3670 Oudsbergen, België, met ondernemingsnummer BE 0479.803.174, RPR Tongeren,

hierna “Smartbit” genoemd.

Wij beantwoorden graag uw vragen en/of opmerkingen omtrent Smartschool. Ons contacteren kan steeds via de contactinformatie die je vindt op www.smartschool.be/contact.

1 Waarom deze gebruikersovereenkomst

Als Gebruiker wordt er van jou verwacht dat je Smartschool conform bepaalde regels gebruikt, en krijg je bovendien niet automatisch toegang tot alle functionaliteiten van Smartschool. Smartbit wenst je via deze weg te informeren van de plichten die op jou als Gebruiker rusten, vastgelegd in deze Gebruikersovereenkomst en de Verklaring Bescherming van persoonsgegevens binnen Smartschool (samen de “Voorwaarden”).

Je bent een Gebruiker zodra je toegang krijgt tot je Gebruikersprofiel en telkens je gebruik maakt van Smartschool. Door op de knop ‘Ja, ik ga akkoord’ te klikken, erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Voorwaarden van toepassing zijn.

In de meeste gevallen maak je gebruik van Smartschool omwille van jouw verhouding met een School. Deze School is de licentienemer van Smartschool hetgeen bepalend is voor de verdere gebruiksrechten op de software. Dat deze onderlinge verhoudingen bestaan doet geen afbreuk aan het bindende karakter van deze Gebruikersovereenkomst voor jou als Gebruiker.

2 Een eigen gebruiksrecht …

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van Smartschool (“Gebruiksrecht”). De werkelijke omvang van het Gebruiksrecht verschilt naargelang de hoedanigheid van de Gebruiker. Het Gebruiksrecht wordt toegekend in de vorm van een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie. Deze licentie geeft de Gebruiker geen recht om Smartschool te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen of in licentie te geven.

Het Gebruiksrecht omvat eveneens het recht om inhoud aan Smartschool toe te voegen. Deze inhoud kan beschikbaar worden voor andere Gebruikers. We vragen dus aan jou om inhoud enkel toe te voegen indien je over de rechten hiervoor beschikt, en je moet bepaalde regels volgen in dit verband – zie “4 Beperkingen aan het Gebruiksrecht”, “5 Hoe wij onze applicatie aanbieden” en “9 Intellectuele eigendom” voor meer informatie hieromtrent.

3 … na creatie van een Gebruikersprofiel

Je krijgt pas toegang tot Smartschool nadat de School een Gebruikersprofiel voor je heeft aangemaakt door middel van onze registratieprocedure. Nadat je toegang hebt verkregen tot Smartschool, moet je controleren of een correct, waarheidsgetrouw, actueel en volledig beeld weergegeven is bij deze registratieprocedure. Deze verplichting geldt gedurende het verdere gebruik van Smartschool. We raden aan dat je je gegevens regelmatig controleert. Het is en blijft de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker om achterhaalde informatie te (laten) corrigeren of verwijderen.

Ieder Gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. Je kan het Gebruikersprofiel niet overdragen aan derden. De Gebruiker is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het Gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de confidentialiteit van het Gebruikersprofiel, inclusief de inloggegevens. Elke inbreuk op het confidentiële karakter moet gemeld worden bij de School zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen.

LET OP: Het is absoluut verboden de confidentialiteit van het Gebruikersprofiel te schenden. De aanmatiging van naam (artikel 231 Strafwetboek), Valsheid in informatica (artikel 210bis §1 Strafwetboek), aanranding van de eer en goede naam (artikel 443 en 453bis Strafwetboek) en andere vormen van identiteitsfraude zijn strafrechtelijk sanctioneerbare misdrijven.

Smartbit houdt geen actieve controle op aangemaakte Gebruikersprofielen maar behoudt zich wel het recht voor alle gepaste maatregelen te nemen in de gevallen waar dit vereist wordt. Zie “7 Einde van het Gebruiksrecht” voor meer informatie omtrent onze mogelijke handelingen.

4 Beperkingen aan het Gebruiksrecht

Het Gebruiksrecht is beperkt in die zin dat dit gebruik niet in strijd mag zijn met onze Voorwaarden of de rechten van derde partijen. Zonder limitatief te zijn, zijn volgende handelingen dan ook absoluut verboden:

  • Het is de Gebruiker verboden om gebruik te maken van softwareprogramma’s die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens. Hieronder worden bijvoorbeeld spiders, crawlers, keyloggers, robots en gelijkaardige software verstaan.
  • Het is niet toegestaan bepaalde processen of softwareprogramma’s te starten waarvan de Gebruiker redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers directe of indirecte schade of hinder kan toebrengen. Hieronder wordt onder meer het uitvoeren van Denial of Service aanvallen verstaan.
  • Het is niet toegestaan Smartschool te gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten.
  • Het is niet toegestaan om andere Gebruikers te stalken.
  • Het is niet toegestaan om op ongeautoriseerde wijze toegang te verkrijgen tot de Gebruikersprofielen van andere Gebruikers.
  • Het is niet toegestaan om tijdens de registratie en/of aanmelding gebruik te maken van een vreemde identiteit en/of vreemde gegevens. Hieronder valt eveneens de aanmelding via een computer die fungeert als open proxy.

Indien Gebruikers inhoud kunnen toevoegen in Smartschool kunnen wij absoluut niet tolereren dat deze inhoud volgende kenmerken bevat:

  • Iedere vorm van inhoud die men als ongepast en/of onwettig kan beschouwen. Iedere vorm van inhoud die illegaal, onrechtmatig, schadelijk, misleidend, bedreigend, beledigend, overdadig obsceen, kinderpornografisch, aanstootgevend, racistisch en/of in het algemeen strijdig met de openbare orde en goede zeden is, wordt als ongepast beschouwd. Deze inhoud hoeft niet noodzakelijk in strijd te zijn met de geldende wetgeving of de rechten van derde partijen om als ongepast beschouwd te worden.
  • De verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van Smartschool kan toebrengen. Hieronder valt een verbod op de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots.
  • Inhoud die de intellectuele rechten en portretrechten van andere Gebruikers en/of derden schendt.
  • Inhoud die het resultaat is van, verwijst naar en/of aanspoort tot het plegen van strafrechtelijk sanctioneerbare feiten.

Als Gebruiker ben je gewaarschuwd dat Smartbit alle benodigde medewerking zal verlenen aan de School en de bevoegde instanties (onder andere de Federal Computer Crime Unit) om een effectieve bestraffing te garanderen. Dit gaat van aangifte van criminele gedragingen tot aanbrengen van bewijslast waaronder onze aanwezige logboeken.

5 Hoe wij onze applicatie aanbieden

Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Ieder gebruik van Smartschool gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan Smartschool, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. Wij bieden Smartschool en de daarbij horende diensten aan op een ‘as is’ (“zoals het is”) en ‘as available’ (“in functie van de beschikbaarheden”) basis, dus zonder enige impliciete of expliciete garantie.

We hebben het recht om de toegang tot Smartschool te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

Inhoud van Smartschool

De inhoud van Smartschool wordt zowel door Smartbit als door onze Gebruikers en geautoriseerde derde partijen (zoals bijvoorbeeld educatieve uitgevers, aanbieders van oefeningen en lesmateriaal …) toegevoegd, al dan niet via geautomatiseerde processen. Wij kunnen bijgevolg geen absolute garanties geven omtrent de kwaliteit en kwantiteit van informatie op Smartschool en wij zijn niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op Smartschool. Smartbit is niet verplicht om de inhoud voorafgaand aan de plaatsing te controleren en evenmin om doorgedreven a posteriori controles uit te voeren.

De Gebruiker en elke geautoriseerde derde partij die inhoud op Smartschool plaatst is ervoor verantwoordelijk dat deze inhoud steeds op de relevante en toepasselijke webpagina geplaatst wordt in een taal die begrijpelijk is voor de andere Gebruikers van Smartschool en dat deze inhoud op geen wijze misleidend is. Stel dat bepaalde inhoud op Smartschool een schending van onze Voorwaarden, de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om dit zo spoedig mogelijk aan de School te melden, of indien deze niet binnen redelijke termijn bereikbaar is, aan Smartbit door ons te contacteren via de contactinformatie die je vindt op www.smartschool.be/contact/. Indien noodzakelijk onderneemt Smartbit spoedig de gepaste maatregelen door (gehele of gedeeltelijke) wijzigingen, aanvulling of verwijdering aan te brengen.

Cookies

Smartbit gebruikt cookies binnen de Smartschool-webtoepassing en de mobiele applicatie. Ze worden gebruikt om je surfervaring beter, gemakkelijker en aangenamer te maken. Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van je computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om je browser te herkennen gedurende het bezoek aan deze website (een zogenaamde ‘sessiecookie’) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente cookie’). Cookies kunnen geplaatst worden door Smartbit of door partners waarmee Smartbit samenwerkt (zogenaamde ‘cookies van derden’).

In Smartschool wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten cookies:

1 Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om Smartschool te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken als aangemelde Gebruiker. De sessiecookie is een voorbeeld van een noodzakelijke cookie. Deze cookies blijven beperkt in tijd bewaard.

2 Functionele cookies

Deze cookies vergemakkelijken het functioneren van Smartschool en maken Smartschool aangenamer voor de Gebruiker. Ze zorgen voor een meer gepersonaliseerde surfervaring. Deze cookies blijven beperkt in tijd bewaard.

3 Analytische cookies

Smartschool maakt ondermeer gebruik van Google Analytics, Stathat en Track.js om te kunnen analyseren hoe u de toepassing gebruikt. Hierdoor kunnen we fouten en blokkeringen beter opsporen en kunnen we beter begrijpen hoe we Smartschool verder kunnen verbeteren. Deze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op. Deze cookies blijven lange tijd bewaard.

Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Gebruikers kunnen voorkomen dat Google Analystics logboekgegevens verzamelt over gebruikersverkeer. Om websitebezoekers meer invloed te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden verzonden naar Google Analytics.

Als u zich wilt afmelden, downloadt en installeert u de add-on voor uw huidige browser. Hiervoor gaat u naar de volgende website waar u een browser add-on kunt vinden om u als gebruiker af te melden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on is beschikbaar voor Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera.

We raden u aan ervoor te zorgen dat uw browser up-to-date is en dat u de hulp van de ontwikkelaar van uw browser raadpleegt als u niet zeker weet hoe u uw privacy-instellingen kunt aanpassen.

5 Functionele cookies van derden

Met het gebruiken van Smartschool kunnen er cookies van derden op uw apparaat worden geplaatst. Cookies van derden zijn cookies die door andere websites en/of partijen dan Smartbit worden geplaatst. Cookies van derden kunnen op deze website worden gebruikt ter verbetering van onze producten of services. Deze cookies van derden zijn onderworpen aan het respectieve privacybeleid van deze externe diensten.

6 Downloads en vreemde links

Met Smartschool kunnen Scholen op een efficiëntere manier informatie verzamelen en verspreiden tussen de verschillende Gebruikers onderling. Dit betekent dat Smartschool inhoud bevat die de Gebruiker kan downloaden. Wees steeds kritisch want iedere download van Smartschool gebeurt steeds op eigen risico en is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Het is eveneens de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om alle maatregelen te ondernemen die zijn veilige internetgebruik garanderen, zoals de installatie van antivirussoftware. Wij zijn niet aansprakelijk voor iedere mogelijke schade die veroorzaakt wordt door deze downloads en het verdere gebruik van die data.

De inhoud van Smartschool kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Smartbit is niet verantwoordelijk voor dergelijke websites die zich buiten Smartschool bevinden. Zodra men op de link klikt verlaat men Smartschool. Deze websites van derden hebben andere voorwaarden dan de Voorwaarden van Smartbit. Daarom raden wij aan om aandachtig de gebruikersvoorwaarden en privacyverklaringen van deze websites door te nemen.

Het staat de Gebruiker in principe vrij een link, framed link of hyperlink naar Smartschool te plaatsen, maar wij behouden ons het recht voor om te allen tijde een verwijdering te vragen zonder dat wij een afdoende reden moeten aangeven.

7 Einde van het gebruiksrecht

Het Gebruiksrecht wordt toegekend voor een bepaalde duur die bepaald wordt door de onderliggende verhoudingen tussen Smartbit en de School en tussen de School en de Gebruiker afzonderlijk. Zodra de school je account verwijdert zal jouw Gebruiksrecht en toegang tot Smartschool automatisch een einde nemen.

De Gebruiker kan zijn Gebruiksrecht op elk moment en zonder meer beëindigen door zijn gebruik van Smartschool stop te zetten en/of onze (mobiele) applicaties te verwijderen. Dergelijke stopzetting brengt geen automatische verwijdering van het Gebruikersprofiel met zich mee. Indien de Gebruiker zijn Gebruikersprofiel wenst te verwijderen moet hij zich richten tot de School die dit Gebruikersprofiel heeft aangemaakt.

Smartbit behoudt zich het recht voor om alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de Gebruiker in strijd handelt met de in deze Gebruikersovereenkomst bepaalde verplichtingen, bijvoorbeeld een schorsing van het Gebruiksrecht van de Gebruiker. Deze maatregelen kunnen genomen worden zonder voorafgaande waarschuwing en/of kennisgeving indien de situatie dit vereist. Indien de Gebruiker van oordeel is dat Smartbit deze maatregelen ten onrechte heeft ondernomen zal Smartbit deze argumenten meenemen in haar beoordeling zonder dat zij verplicht is de oorspronkelijke maatregelen teniet te doen.

De beëindiging en verwijdering van een Gebruikersprofiel kan de (toekomstige) verwijdering van alle toegevoegde inhoud betekenen.

8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Indien de Gebruiker door een hem toerekenbare contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Smartbit in het gedrang brengt en/of schade, verlies en kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) in hoofde van Smartbit veroorzaakt, moet de Gebruiker alle nodige maatregelen nemen om Smartbit van deze nadelige gevolgen te vrijwaren.

9 Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook Smartschool en haar inhoud. Onder inhoud verstaat men foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het technische karakter van Smartschool zelf is beschermd. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op Smartschool wordt eveneens beschermd. De Gebruiker mag geen gebruik maken van en/of wijzigingen aanbrengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

Iedere Gebruiker die inhoud aan Smartschool toevoegt is verantwoordelijk voor de naleving van de intellectuele eigendomsrechten die hierop rusten. De Gebruiker verbindt zich ertoe dat zijn handelingen op geen enkele manier een inbreuk uitmaken op de intellectuele eigendomsrechten van enige andere partij. Indien de Gebruiker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan Smartbit. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de Gebruiker. Wij vragen uw medewerking om eventuele schendingen van intellectuele eigendom zowel aan de School te melden als aan Smartbit door ons te contacteren via de contactinformatie op die je vindt op www.smartschool.be/contact/, zodat we gepaste acties kunnen ondernemen.

10 Algemene bepalingen

Wij behouden ons de vrijheid om Smartschool en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of tijdelijk stop te zetten. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot een schadevergoeding.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst in het gedrang komen zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst. In dergelijk geval wordt de betrokken bepaling zoveel mogelijk in overeenstemming met de bedoeling van Smartbit en de Gebruiker uitgelegd. De titels die wij in de Gebruikersovereenkomst gebruiken zijn louter illustratief. Er kan geen juridische waarde uit geput worden.

Indien Smartbit de keuze maakt om bepalingen niet af te dwingen zal dit geen afstand van het recht inhouden en kunnen deze bepaling(en) steeds later worden afgedwongen.

Deze Gebruikersovereenkomst wordt exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze Gebruikersovereenkomst wordt alles in het werk gesteld om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPINA) of een bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt.

11 Definities

De termen die in deze Gebruikersovereenkomst met hoofdletter zijn geschreven en die niet zijn gedefinieerd in de tekst zelf, hebben de volgende betekenis:

“Gebruiker”betekent iedereen die de School toegang verleent tot Smartschool;
“Gebruikersprofiel”betekent het individueel profiel waartoe de Gebruiker toegang krijgt mits registratie op Smartschool;
“Smartschool”betekent alle software die als dienst geleverd wordt met inbegrip van de webtoepassing en mobiele toepassing van deze software. De software houdt een gesloten beveiligd online platform in dat leerkrachten, leerlingen en ouders de kans biedt om het leerproces verder te zetten buiten de contacturen en dat communicatie en interactie mogelijk maakt;
“Smartbit”heeft de betekenis zoals bepaald in de inleiding van deze overeenkomst (Over Smartschool);
“School”betekent de organisatie die een licentieovereenkomst heeft gesloten met Smartbit voor het gebruik van Smartschool.